Инструкция за експлоатация и Правила за безопасна употреба на климатичната система

Инструкции и Правила за безопасна употреба

 1. Инсталирането (монтажът) на климатичната система, трябва да бъде извършено от специалист.
 2. За да използвате климатичната система безопасно, правилно и ефективно, моля прочетете внимателно инструкциите и ги запазете.
 3. Почистването на филтрите на климатичната система се извършва от два до четири пъти месечно.
 4. Не покривайте входящите и изходящите отвори на климатичната система.
 5. Почиствайте климатичната система внимателно и не използвайте химически разтвори, които биха причинили повреди по корпуса.
 6. Не поставяйте топло отделящи уреди и взривоопасни материали близо до климатичната система.
 7. Експлоатирайте климатична система по предназначение и не поставяйте предмети които затрудняват въздушната струя.
 8. Не позволявайте студеният въздух при режим охлаждане да Ви обдухва пряко продължително време – не е полезно за здравето.
 9. При спиране на електричеството и гръмотевични бури, изключете климатичната система от електрическата мрежа. След възстановяване на напрежението, отново включете и настройте на желания от Вас режим. Така предпазвате уреда от евентуални токови удари.
 10. Не поставяйте под климатичната система електрически уреди – може да се получи изтичане на конденз (вода, отделила се при режим охлаждане по изпарителя), което да доведе до повреда.
 11. Не позволявайте на малки деца да имат достъп до климатичната система – това може да доведе до нежелани повреди, вследствие на техните действия.
 12. Не дърпайте рязко захранващия кабел, за да не се получи евентуална повреда и не използвайте разклонители, които могат да причинят пожар.
 13. При работа на режим отопление, климатичната система в зависимост от влажността на въздуха, през определени периоди влиза в режим размразяване – през този период вътрешният вентилатор върти стайния въздух и процеса продължава няколко минути. При същия режим е необходимо машината да работи постоянно (задължително условие), като се контролира само температурата през различните части на денонощието. Така се предпазва климатичната система от евентуални проблеми породени от стартирането и при отрицателни външни температури.
 14. Задължително при режим отопление проверявайте дъното на климатизатора дали не е замръзнало и дали не е блокирал външния вентилатор. Ако има лед и отворите за оттичане на водата са запушени, това е предпоставка за евентуални проблеми. При необходимост размразявайте с топла вода при спрян от електричеството климатизатор.
 15. Следете върху външното тяло на климатичната система да не тече вода от водостоци, улуци, покриви и всичко, което би могло да обледени и повреди климатичната система. Проблеми, породени от външни атмосферни условия (запушване на отводнителните отвори от лед и последващо замръзване, водещо до проблеми с климатизатора), не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат.
 16. При спиране на електрозахранването и последващо пускане, е необходимо да стартирате отново климатичната система от дистанционното управление на желания от Вас режим.
 17. Проверявайте и сменяйте батериите на дистанционното управление – не позволявайте тяхното качество да се влошава, за да можете да използвате пълноценно климатичната система чрез дистанционното управление.
 18. Не бъркайте във въздушните отвори докато климатичната система работи.
 19. При поява на нередност: проверете захранването дали е в нормалните граници (220V); проверете дали дистанционното управление е настроено правилно; рестартирайте климатичната система и дистанционното управлението. Ако след това проблемът остава, спрете захранването от щепсела или изключете мрежовия предпазител и потърсете специалист за отстраняване на повредата.
 20. Ремонтът се извършва в дома на клиента или в сервиз (пътните разходи от сервиза до местонахождението на климатичната система не са обект на гаранционно обслужване и се заплащат по определена тарифа.
1166